Договор міни квартири на квартиру

 

ДОГОВІР МІНИ

 

 

Місто Київ, двадцять друге червня дві тисячі п'ятнадцятого року.

 

Ми, що нгижче підписалися:

з однієї сторони –ПІБ______, що проживає в м.Києві по вул._____________, ідентифікаційний номер ______, далі іменована "Сторона один", та,

з іншої сторони –ПІБ_______, що проживає в м.Києві по вул.______________, ідентифікаційний номер______, далі іменований "Сторона два", діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності право-чину), керуючись параграфом 6 Глави 54, а також ст. ст. 202-204, 626, 627 ЦК України, уклали цей Договір про таке:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. За цим договором кожна із сторін зобов'язується передати другій стороні у власність одну квартиру в обмін на іншу квартиру. Міна проводиться без грошової доплати.

1.2. У власність Сторони один надходить квартира №___ (______) в будинку за №______ (______), що на проспекті __________в місті Києві. Квартира має такі характеристики: кількість кімнат: 2(дві); Загальна корисна площа: 60,9кв.м. Житлова площа: 45,3 кв.м.

1.3. У власність Сторони два надходить квартира №_____(______) по вул.______________,в місті Києві. Квартира має такі характеристики:кількість кімнат: 2(дві). Загальна корисна площа: 72,0 кв.м. Житлова площа: 49,9кв.м.

1.4. Квартири, які є предметом цього договору, належать:

1.4.1. Стороні один - на підставі Договору купівлі-продажу від ______, що посвідчений ПІБ_____, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу (Реєстр. №____). Зареєстровано в Реєстрі права власності на нерухоме майно, витяг №______, видано Київським бюро технічної інвентаризації від,_______, номер запису_____.

1.4.1. Стороні два - на підставі Договору дарування від _________року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ПІБ______(Реєстр. №______). Зареєстровано в Реєстрі права власності на нерухоме майно, витяг №______, видано Київським бюро технічної інвентаризації від _______року, номер запису ______.

1.5. Сторони стверджують, що на момент укладення цього договору належні їм квартири, що відчужуються за цим договором, не перебувають під арештом чи забороною, щодо них не ведуться судові спори, вони не заставлені, у податковій заставі не перебувають, відносно них не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами, як місцезнаходження юридичної особи (юридична адреса) вони не використовуються. Треті особи не мають прав на відчужувані за цим договором квартири. Правочин не суперечить правам та інтересам малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей (п. 6 ст. 203 ЦК України). Згода іншого з подружжя на укладення цього Договору отримана у встановленому законом порядку.

Відсутність заборони відчуження (арешту) квартири, шо передається за цим Договором Стороною один, підтверджується довідкою №______ з Єдиного Реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від ________року. Відсутність податкової застави квартири, шо передається за цим Договором Стороною один, підтверджується витягом з Державного реєстру застав рухомого майна про податкову заставу №_________ від _________року.

Відсутність заборони відчуження (арешту) квартири, що передається за цим Договором Стороною два, підтверджується довідкою №______ з Єдиного Реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від _______року. Відсутність податкової застави квартири, що передається за цим Договором Стороною два, підтверджується витягом з Державного реєстру застав рухомого майна про податкову заставу №______ від _______року.

1.6. Згідно з відомостями, викладеними у:

  • витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно Київського бюро технічної інвентаризації від _______року №______, вартість квартири, яка передається Стороною один Стороні два, становить _______(________) гривень.
  • витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно Київського бюро технічної інвентаризації від _______року №_____, вартість квартири, яка передається Стороною два Стороні один, становить _____(______) гривень.

1.7. За погодженням сторін вартість житла, що належить кожній із сторін, визнана рівною і становить для кожної з квартир ______ (________) гривень. Грошова доплата жодною із сторін іншій стороні за цим Договором не здійснюється.

1.8. Квартири, що міняються, знаходяться у стані, що є придатним для використання їх за цільовим призначенням — проживання. Недоліків у квартирах, що міняються за цим Договором, сторонами не виявлено.

 

2. ПЕРЕДАЧА КВАРТИР

 

2.1. Сторони домовились, що передача квартир здійснюється на протязі семи днів від дня нотаріального посвідчення цього договору.

2.2. З настанням вказаного в п. 2.1. цього Договору строку кожна із сторін має вселитися в набуте нею за цим Договором житло. З моменту вселення житло вважається переданим іншій стороні Договору.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

3.1. Кожна із сторін зобов'язана передати житло іншій стороні у стані, що відповідає вимогам закону щодо призначення використання майна й цього Договору.

3.2. Кожна із сторін зобов'язана попередити іншу сторону про всі відомі їй недоліки майна й права третіх осіб на майно.

3.3. Кожна із сторін має право вимагати виконання договірних зобов'язань іншою стороною.

 

4. ІНШІ УМОВИ

 

4.1. Вимоги законодавства щодо змісту, значення й правових наслідків правочину, що укладається сторонами, їм роз'яснено нотаріусом. Зокрема, сторонам роз'яснено п. 13 Правил користування приміщеннями житлових будинків та прибудинковими територіями.

4.2. Сторони підтверджують, що цей правочин не є фіктивним чи удаваним, тобто не є таким, що передбачено ст. ст.234, 235 ЦК України.

4.3. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством.

4.4. Відповідальність сторін встановлюється згідно з чинним законодавством.

4.5. У разі виникнення спорів за цим Договором сторони врегульовують їх шляхом переговорів. Якщо протиріччя не вдається владнати, спори вирішуються в судовому порядку.

4.6. Право власності на квартири, що набуваються за цим договором, виникає з моменту проведення державної" реєстрації Договору згідно з п. 4 ст. 334 ЦК України.

4.7. Усі зміни та доповнення до цього Договору, що зроблені за узгодженням сторін, повинні бути нотаріально посвідчені, що відповідає ст. 654 ЦК України.

4.8. Витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням цього договору, сплачуються сторонами у рівних частинах.

4.8. Цегі Договір підлягає державній реєстрації (ст. 657 ЦКУкраїни). Право власності на квартири підлягає державній реєстрації (ст. 182 ЦК України).

4.9. Договір укладено у трьох примірниках, два з яких знаходяться у сторін, третій — у справах нотаріальної контори.

Підписи сторін

(ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА)