Зразок договору іпотеки

 

ДОГОВІР ІПОТЕКИ

 

 

Місто Київ, п'ятнадцятого березня дві тисячі п'ятнадцятого року.

 

Ми, попередньо ознайомлені з наслідками вчинюваної нотаріальної дії, розуміючи значення та умови цього правочину, його правові наслідки, підтверджуючи дійсність намірів при його укладанні, та те, що він не носить характеру мнимого та удаваного, і діючи добровільно:

ПІБ ______, ідентифікаційний номер_______,що мешкає в місті Києві по вул.______, який народився _______ року у місті ________, працює директором приватного підприємства «________ », ідентифікаційний код за даними ЄДРПОУ_________, надалі - ІПОТЕКОДАВЕЦЬ, з однієї сторони, та

ПІБ ______, ідентифікаційний номер ______, що мешкає в місті Києві по іпотек вул._________, надалі - ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ, з другої сторони, що разом іменовані СТОРОНИ, уклали цей договір про таке:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. Цим договором забезпечується виконання зобов'язання, що виникло у ІПОТЕКОДАВЦЯ на підставі Договору позики від _______ року та додаткових угод до нього, надалі - Основний договір, укладеного ним із ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ у простій письмовій формі на суму _____ (_______) гривень з обумовленим в Основному договорі строком повернення боргу до тридцять першого грудня дві тисячі п'ятого року з нарахуванням відсотків за користування позикою в розмірі 15% річних.

1.2. В забезпечення виконання зобов'язань за Основним договором ІПОТЕКОДАВЕЦЬ передає в іпотеку цілу квартиру № ____ (______) у будинку № ____ (______) по вулиці _________у м. Києві, надалі - Предмет іпотеки. Ця квартира складається з однієї жилої кімнати, житловою площею 35 кв.м., загальною площею 52 кв.м.

1.3. Вказана квартира є особистою приватною власністю ІПОТЕКОДАВЦЯ і належить йому на підставі Свідоцтва про право власності на житло, виданого 12 вересня 1998 року Київським центром приватизації державного житлового фонду, реєстраційний № _______, згідно з розпорядженням від ______року №______. Право власності ІПОТЕКОДАВЦЯ зареєстроване Державним комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації» ________ року, реєстровий № _____.

Вказане Свідоцтво про право власності на Предмет іпотеки передається ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ та повинно бути повернено ІПОТЕКОДАВЦЮ у разі належного виконання ним у повному обсязі зобов'язання за Основним договором. Для реєстрації прав власності на Предмет іпотеки у відповідності з положеннями статті 37 Закону України «Про іпотеку», цим договором ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ надається право: пред'являти Свідоцтво, усно та письмово звертатися, подавати, одержувати і підписувати необхідні довідки та документи, у тому числі заяви, до Комунального підприємства «Київське міське бюро технічної інвентаризації» та інших установ, підприємств та організацій з питань отримання витягів та інших документів, а також вчиняти інші дії, пов'язані з цим питанням.

 

2. ВАРТІСТЬ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРУ

 

2.1. Сторони оцінюють Предмет іпотеки в суму _______ (_______)гривень. Оцінка Предмета іпотеки проведена за згодою сторін з урахуванням ринкових цін та обсягу можливих витрат, пов'язаних з його реалізацією.

Відповідно до відомостей, викладених у Витязі № ____ від ________року, що виданий Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації», вартість квартири, що складає Предмет іпотеки, становить ______(______) гривень.

 

3. ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ

 

3.1. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ заявляє та гарантує, що:

 • вищезазначене нерухоме майно належить йому на праві особистої приватної власності;
 • членів сім'ї, які б мали право на особистий сервітут, встановлений ст. 405 Цивільного кодексу України, немає;
 • квартира, яка є Предметом договору іпотеки, на момент його підписання нікому іншому не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, не є предметом договору найму (оренди), в податковій заставі не знаходиться, в спорі і під забороною (арештом) не перебуває, раніше не передавалась в іпотеку як забезпечення власних зобов'язань чи зобов'язань третіх осіб, стосовно неї не була оформлена довіреність іншій особі щодо володіння з правом відчуження.
 • Предмет іпотеки не занесено та не підлягає занесенню до Державного реєстру національної культурної спадщини.

За даними Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна квартира, що є Предметом іпотеки, під забороною або арештом не перебуває, що підтверджується довідкою, отриманою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ПІБ_______ _______ року за № _______.

Відсутність податкової застави перевірено за Витягом з Державного реєстру застав рухомого майна, що отриманий ПІБ______, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу _______року за № ______. Квартира, що є Предметом іпотеки, не передана в іпотеку заставні щодо неї відсутні, що підтверджується Витягом з Державного реєстру іпотек, що отриманий ПІБ_______., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ______року за № ______.

3.2 ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ заявляє та гарантує, що:

інформація, яка стала йому відома у зв'язку із укладенням та виконанням цього договору, щодо якої ІПОТЕКОДАВЦЕМ було вказано на її конфіденційність, не буде розголошена третім особам за виключенням випадків, прямо передбачених чинним законодавством, а також випадків, коли надання такої інформації третім особам повинно відбутися у зв'язку із необхідністю забезпечення інтересів ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, пов'язаних із збереженням Предмета іпотеки.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1 ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ має право:

 • у будь-який час протягом строку дії цього договору за умови попереднього письмового повідомлення ІПОТЕКОДАВЦЯ перевіряти документально і фактично наявність, розмір, стан і умови зберігання (утримання, використання) Предмета іпотеки;
 • вимагати від ІПОТЕКОДАВЦЯ створення умов, необхідних для збереження Предмета іпотеки;
 • вимагати від будь-кого припинення посягань на Предмет іпотеки які можуть спричинити його втрату або пошкодження;
 • якщо виникне загроза втрати, пошкодження, або зниження вартості Предмета іпотеки, вимагати заміну Предмета іпотеки а при відмові ІПОТЕКОДАВЦЯ виконати цю вимогу - достроково звернути стягнення на нього;
 • відступити права вимоги, забезпечені Предметом іпотеки, третій особі без одержання на це згоди ІПОТЕКОДАВЦЯ в порядку, визначеному статтею 24 Закону України «Про іпотеку»;
 • здійснювати переоцінку Предмета іпотеки у разі пролонгації Основного договору;
 • вимагати дострокового виконання забезпечених Предметом іпотеки зобов'язань у випадках:

  а) порушення ІПОТЕКОДАВЦЕМ відповідних умов зберігання або експлуатації Предмета іпотеки;

  б) використання ІПОТЕКОДАВЦЕМ одержаної позики не за цільовим призначенням або порушення інших умов Основного договору.

4.2. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ має право:

 • достроково виконати перед ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ зобов'язання, що забезпечені цією іпотекою;
 • у будь-який час до моменту реєстрації переходу права власності на Предмет іпотеки до ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ припинити звернення стягнення на заставлене майно виконанням забезпеченого іпотекою зобов'язання за Основним договором разом з відшкодуванням будь-яких витрат та збитків, завданих ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ, включаючи витрати по вчиненню виконавчого напису, судові витрати, витрати на оплату винагороди залученим експертам (оцінювачам, юристам), витрати на підготовку до проведення прилюдних торгів тощо.

4.3. ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ зобов'язаний:

 • прийняти виконані ІПОТЕКОДАВЦЕМ зобов'язання за Основним договором;
 • після виконання у повному обсязі зобов'язань за Основним договором здійснити усі необхідні дії щодо звільнення Предмета іпотеки від зобов'язань, якими він обтяжений згідно умов цього договору;
 • повернути ІПОТЕКОДАВЦЮ Свідоцтво про право власності на житло, яке було передано ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ згідно з п. 1 .3 цього Договору;
 • у разі відступлення прав за цим договором письмово повідомити ІПОТЕКОДАВЦЯ про це протягом п'яти днів з моменту такого відступлення;

4.4. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов'язаний:

 • за свій рахунок застрахувати Предмет іпотеки на користь ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, у розмірі не менш 100% від його вартості, на термін дії цього договору протягом ________ робочих днів від дати укладання цього договору та надати ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ відповідний договір страхування або сертифікат до нього. В разі порушення цієї умови ІПОТЕКОДАВЕЦЬ сплачує на користь ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ пеню, розраховану як подвійна облікова ставка НБУ від суми вартості незастрахованого Предмета іпотеки за кожний день прострочення (вартість Предмета іпотеки визначається згідно п. 2.1 цього договору);
 • на вимогу ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ забезпечити доступ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ та його представникам до Предмета іпотеки, надавати йому всі документи, необхідні для перевірки наявності, стану, умов збереження та використання Предмета іпотеки;
 • не припускати погіршення стану Предмета іпотеки, під час дії цього договору вживати заходів для збереження Предмета іпотеки, включаючи своєчасне проведення поточного ремонту;
 • негайно повідомляти ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ про будь-яку загрозу знищення, пошкодження, псування чи погіршення стану Предмета іпотеки, а також про будь-які обставини, що можуть негативно вплинути на права ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ за цим договором, включаючи порушення судових чи інших проваджень майнового характеру стосовно ІПОТЕКОДАВЦЯ;
 • при втраті (знищенні, загибелі) або пошкодженні Предмета іпотеки з вини ІПОТЕКОДАВЦЯ або виникненні загрози такої втрати чи пошкодження, негайно повідомити про це ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ і на вимогу останнього замінити його іншим рівноцінним майном, або, якщо це можливо, відновити знищений або пошкоджений Предмет іпотеки або, незалежно від настання терміну, виконати основне зобов'язання, а також відшкодувати ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ завдані збитки. Заміна Предмета іпотеки оформляється додатковою угодою до цього договору, яка посвідчуються нотаріально;
 • сплатити штрафні санкції (пеню) у випадках та розмірах, передбачених Основним договором, а також інші витрати на здійснення забезпеченої цим договором вимоги.

4.5. ІПОТЕКОДАВЕЦЬ без письмової згоди ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, яка має бути оформлена додатковою угодою до цього договору, протягом строку дії цього договору не вправі:

 • будь-яким способом відчужувати Предмет іпотеки (продавати, дарувати, міняти тощо) або передавати його в наступну іпотеку;
 • передавати Предмет іпотеки за договорами оренди, найму, у спільну діяльність чи обтяжувати Предмет іпотеки іншим чином;
 • проводити будь-які роботи, що погіршують стан Предмета іпотеки;
 • переплановувати, реконструювати квартиру, яка є Предметом іпотеки;
 • видавати довіреності на користування та розпорядження Предметом іпотеки;
 • виступати поручителем за третіх осіб.

 

5. ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ТА ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ

 

5.1. Зобов'язання, забезпечене Предметом іпотеки, вважається виконаним у повному обсязі, якщо ІПОТЕКОДАВЦЕМ фактично повернута позика, сплачені проценти відповідно до Основного договору, можливі неустойки (пеня) та витрати, пов'язані з виконанням зобов'язань за Основним договором, та виконані інші зобов'язання, що випливають з Основного договору.

5.2. У разі порушення основного зобов'язання або умов цього договору ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ надсилає ІПОТЕКОДАВЦЮ письмову вимогу про усунення порушення, в цьому документі зазначається стислий зміст порушених зобов'язань, вимога про виконання порушеного зобов'язання у не менш ніж тридцяти-денний строк та попередження про звернення стягнення на Предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ залишається без задоволення, ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ вправі розпочати звернення стягнення на Предмет іпотеки.

5.3. В разі невиконання або неналежного виконання ІПОТЕКОДАВЦЕМ в строк до ___________ року зобов'язання за Основним договором, сторони домовилися про те, що звернення стягнення на передане в іпотеку майно може бути здійснено шляхом, передбаченим Законом України «Про іпотеку», у тому числі й шляхом вчинення виконавчого напису з покладенням обов'язку оплати нотаріальних дій на ІПОТЕКОДАВЦЯ.

5.4. За домовленістю сторін, у разі невиконання ІПОТЕКОДАВЦЕМ зобов'язання за Основним договором до __________ року, цей договір передбачає, що ________ року ПІБ __________ набуває право звернути стягнення на квартиру № ____ (_____) у буд. № ____ (_____) по вул._______ у м.Києві в рахунок виконання зобов'язання за Основним договором у порядку, передбаченому ст. 37 Закону України «Про іпотеку», та зареєструвати право власності на Предмет іпотеки. В такому випадку цей договір виступає правовстановлюючим документом та є правовою підставою для реєстрації права власності ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ на Предмет іпотеки. У разі переходу до ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ права власності на Предмет іпотеки права і вимоги інших осіб на це нерухоме майно, зареєстровані у встановленому законом порядку, залишаються дійсними. ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ несе відповідальність за задоволення прав чи вимог інших осіб на предмет іпотеки, які мають вищий пріоритет. Задоволення прав чи вимог осіб з нижчим пріоритетом здійснюється у межах перевищення вартості нерухомого майна, визначеної шляхом його оцінки, після задоволення прав чи вимог, які мають вищий пріоритет, над розміром забезпеченої цим договором вимоги ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ.

5.5. Сторони домовились про те, що на протязі 3-ох днів з моменту переходу до ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ права власності на Предмет іпотеки, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов'язаний передати йому всю технічну та іншу документацію відносно Предмета іпотеки.

5.6. У разі набутгя ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ права власності на Предмет іпотеки, всі мешканці зобов'язані звільнити згадану квартиру протягом одного місяця з дня отримання відповідної письмової вимоги, згідно з наданими заявами мешканців квартири: ПІБ__________ та ПІБ__________, які своїми заявами свідчать, що ознайомлені з умовами договору та попереджені про наслідки, справжність підпису яких засвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ПІБ__________ _________року, за відповідними реєстровими номерами ____ та ______.

5.7. У разі належного виконання ІПОТЕКОДАВЦЕМ основного зобов'язання ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ зобов'язаний передати належний йому примірник цього договору ІПОТЕКОДАВЦЮ. Знаходження примірника цього договору у ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ після __________ року свідчить про неналежне виконання або невиконання основного зобов'язання ІПОТЕКОДАВЦЕМ.

5.8. ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ набуває права звернути стягнення на Предмет іпотеки незалежно від настання строку виконання основного зобов'язання у наступних випадках;

 • повного або часткового неповернення у встановлені Основним договором строки суми позики;
 • несплати або часткової несплати у встановлені Основним договором строки сум процентів;

 

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

6.1. Цей договір вступає в силу з моменту його нотаріального посвідчення та діє до повного виконання зобов'язань за Основним договором та додатковими угодами до нього.

6.2. Цей договір припиняє дію при виконанні ІПОТЕКОДАВЦЕМ умов Основного договору, на підставах, визначених ст. 17 Закону України «Про іпотеку», та інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЦИМ ДОГОВОРОМ

 

7.1. Розбіжності, що можуть виникнути в процесі виконання вимог цього правочину, будуть попередньо розглядатись сторонами з метою відпрацювання взаємоприйнятних рішень. Спірні питання, що стосуватимуться виконання правочину, підлягають вирішенню у судовому порядку. Розірвання іпотечного договору здійснюється відповідно до вимог цивільного законодавства.

7.2. Питання, не врегульовані цим договором, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства.

 

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

 

8.1. Квартира, що є Предметом іпотеки, залишається в користуванні ІПОТЕКОДАВЦЯ, який вправі володіти і користуватися нею за цільовим призначенням.

8.2. Цей договір за домовленістю сторін укладений без випуску заставної.

8.3. Сторони договору домовились про те, що цей договір укладається з накладенням заборони відчуження.

8.4. Вимоги ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ набувають пріоритет на Предмет іпотеки з часу та дня державної реєстрації відповідного повідомлення у Державному реєстрі іпотек.

8.5. Порядок державної реєстрації іпотеки, порядок задоволення забезпечених іпотекою вимог за рахунок Предмета іпотеки та можливість випуску заставної сторонам роз'яснено нотаріусом.

8.6. Ризик випадкової загибелі Предмета іпотеки несе ІПОТЕКОДАВЕЦЬ.

8.7. При частковому виконанні ІПОТЕКОДАВЦЕМ забезпеченого іпотекою зобов'язання іпотека зберігається в початковому обсязі.

8.8. У випадку смерті ІПОТЕКОДАВЦЯ зобов'язання за цим договором переходять до його спадкоємців.

8.9. Ця іпотека зберігає силу і у випадках, коли у встановленому законом порядку відбувається відступлення ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ забезпеченого іпотекою права вимоги іншій особі, або переведення боржником боргу, який виник із забезпеченої іпотекою вимоги, на іншу особу.

8.10. Всі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі шляхом направлення рекомендованих листів або телеграм.

8.11. Витрати із нотаріального оформлення цього договору несе ІПОТЕКОДАВЕЦЬ.

8.12. Цей договір складено у трьох примірниках, один

з яких разом із супровідними документами призначається для зберігання в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ПІБ_____________,а інші видаються сторонам за договором.

 

Підписи сторін:

(Посвідчувальний напис нотаріуса)

 

Заборона відчуження

 

15 березня 2006 року мною, ПІБ_________., нотаріусом Київського міського нотаріального округу, на підставі статті 73 Закону України «Про нотаріат» та у зв'язку з посвідченням цього договору іпотеки накладається заборона відчуження зазначеної в договорі квартири, яка належить ПІБ_____________, до припинення договору.

Зареєстровано в реєстрі за №

Стягнуто плати

Нотаріус: Печатка, Підпис